جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی- وکیل تهران 09124199311

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی

چکیده رای

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی‌ نماید

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ا.س با وکالت آقای ن.ج به طرفیت آقای ک. ر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به مطالبه مبلغ ده میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورتمجلس 91/10/22 بر دریافت وجه موضوع دعوا از جانب خواهان اقرار نموده است لکن مدعی شده که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود وجه را واریز نمود، ادعای او مورد ایراد خواهان واقع و خواهان اظهار نموده مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف می‌رسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خوانده مبنی ‌بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بدون دلیل است.

در این راستا دادگاه دلایل اثباتی مورد ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، نظر به اینکه طبق اصل عدم تبرع هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین کسیکه چیزی به دیگری می‌دهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند آن را استرداد کند.

نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوای خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۶۵ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ ده میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست 92/2/30) تا اجرا احتساب و از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ …

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تقدیمی آقای ک.ر به طرفیت آقای ا.س نسبت به دادنامه شماره …مورخ 92/7/30 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد ۳۳۱ و ۲۶۵ قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدیدنظرخواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیLS

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

نمونه لایحه تجدید نظر جعل – وکیل تهران

نمونه لایحه تجدید نظر جعل

در این مقاله قصد داریم نمونه ای از لایحه اعتراض به تجدیدنظرخواهی در خصوص جعل را ارائه نماییم

پس خواندن این مقاله را از دست ندهید

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراما ظرف مهلت مقرر قانونی در پاسخ به دعوای واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

حسب دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی واهی و ادعایی صرف بوده و دادنامه مطابق با مقررات قانونی به نحو صحیح صادر شده  تقاضای رد تجدیدنظر و تایید دادنامه صادره را دارم.

شرح ماوقع :

خواسته موکل مطالبه خسارات دادرسی ( حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ) و خسارت ناشی از توقیف ملکی بود که تجدیدنظرخواه (که متاسفانه برادر خانم موکل می باشد)  در سال 95 به موجب کلاسه 951.. شعبه… حقوقی شهریار دعوایی واهی را بابت مطالبه وجه یک فقزه چک امانی سفید امضا با جعل درج  مبلغ 20 میلیارد تومان در چک علیه موکل به صورت ایذاعی مطرح کرد و با طرح دعوای تامین خواسته فوری یکباب مغازه موکل  را نیز توقیف نمودند که امکان فروش آن را غیرممکن ساخت و به جهت همین توقیف قرارداد فروش مغازه که به صورت مبایعه نامه کد رهگیری دار بود که به پیوست لایحه تقدیم می گردد توسط موکل و خریدار ناچارا اقاله و موکل از این باب اقاله خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد به مبلغ500 میلیون را به موجب رسید پیوست لایحه به خردیار پرداخت نمودند.

موکل که در مقام خوانده پرونده مطالبه وجه چک بوده اند جهت دفاع از دعوای واهی و ایذاعی تجدیدنظرخواه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در سال 95 ناچار به عقد قرارداد با وکیل دادگستری و پرداخت حق الوکاله و هزینه تجدیدنظر و هزینه کارشناس  شده اند. خوشبختانه در مرحله تجدیدنظر با رسیدگی قضات محترم جعلی بودن مبلغ درج شده در  چک اثبات و دعوای تجدیدنظرخواه رد شد.

چنانچه عرض شد در مرحله بدوی و در سال 95  تجیدنظرخواه با تامین خواسته یکباب مغازه موکل  به پلاک ثبتی… فرعی از یک اصلی مفروز از 15.. فرعی از اصلی مذکور قطعه  197  را توقیف نمودند.

چون موکا در پرونده های سال 95 خوانده دعوا بوده اند امکان محکومیت تجدیدنظر خواه به خسارات دادرسی در آن پرونده مقدور نبود و چون قانون اجازه طرح دعوای مطالبه خسارات دادرسی را از باب تسبیب به صورت جداگانه تصریح نموده است لذا دعوای حاضر بابت مطالبه خسارات دارسی پرونده کلاسه 951… و خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی ملک و خسارات دادرسی پرونده فعلی طرح شد که با رسیدگی قضایی و صدور قرار کارشناسی به درستی و منطبق با قانون منتهی به دادنامه موضوع اعتراض شده است.

شرح دفاعیات:

  • عدم تطبیق تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ….

تجدیدنظرخواهی بر مبنای ادعاهای صرف بوده و ادعاهای ذکر شده با …..

  • ادعاهای طرح شده در دادخواست تجدیدنظر در مرحله بدوی اعلام شده و تکرار همان ادعاهای بدوی بوده که قاضی محترم بدوی به تک تک این ادعاها رسیدگی و با در نظر گرفتن این ادعاها و رسیدگی قضایی و رد آنها دادنامه مورد اعتراض فعلی را صادر نموده است بنابراین تجدیدنظر تکرار همان ادعاهای سابق است که سابقا به تمامی آنها رسیدگی شده و به درستی رد شده است .
  • در خصوص مبلغ حق الوکاله باید عرض نمایم:

رقم حق الوکاله وکلا دارای تعرفه قانونی بوده و در تمام احکام صادره محکوم علیه به پرداخت مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم می گردد حتی اگر وکیل بالاتر از مبلغ تعرفه از موکل خویش دریافت نموده باشد باز هم محکحوم علیه به مبلغ تعرفه حق الوکاله محکوم می گردد 

 

نمونه لایحه تجدید نظر جعل
نمونه لایحه تجدید نظر جعل –

 

مبلغ اعلامی در دادخواست  بدوی بابت حق الوکاله (که دادنامه نیز بر مبنای آن صادر شده) رقم تعرفه قانونی می باشد نه بالاتر از آن که تجدیدنظرخواه ادعای خط خوردگی مبلغ یا کمتر بودن آن در وکالتنامه همکار گرامی در پرونده سال95 را دارد و وکیل محترم موکل در پرونده سال 95 حتی بالاتر از تعرفه نیز تمبر مالیاتی ابطال نموده اند اما اینجانب در دادخواست خویش همان رقم تعرفه را در مرحله بدوی و تجدیدنظر مطالبه نموده ام که میزان تمبر ابطالی مثبت رقم حق الوکاله می باشد .

تعرفه حق الوکاله در سال 95 به موجب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا مصوب 85 که در سال 95 اجرایی بود به شرح ذیل است:

آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران (مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷)

ماده ۳. در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د. نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۴. 60 درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و 40 درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

 لذا حسب ماده مرقوم مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه آیین نامه تعرفه حق الوکاله که در سال 95 اجرایی بوده درخواست شده و در دادنامه به آن حکم صادر شده است و ادعای خط خوردگی و کمتر بودن حق الوکاله و … واهی و خلاف تصریح قانون و بهانه است

  • در خصوص ادعای جعل نسبت به قرارداد فروش باید عرض نمایم:

 اولا قرارداد در مرحله بدوی ارائه شده است و در دادخواست بدوی و در تمام دفاعیات بدوی اعلام شده است که به جهت توقیف شدن ملک امکان فروش منتفی شده است و قاضی محترم با لحاظ دادخواست و دفاعیات با ارجاع امر به کارشناس دستور ارائه قرارداد فروش را داشتند که به همین جهت قرارداد به کارشناس ارائه و با کارشناسی و رسیدگی قاضی محترم بدوی و عدم تعرض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی به اصالت قرارداد یا نظریه کارشناسی نهایتا تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت خسارت(وجه التزام قراردادی) ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک از باب تسبیب شده اند.

ثانیا: در نظریه کارشناس صراحتا به قرارداد اشاره شده است و اگر تجدیدنظرخواه ادعای جعل نسبت به قرارداد را  داشته باید در مرحله بدوی اعلام جعل یا  انکار می نموده است .

لذا چون تعرض به اصالت سند داری مهلت تصریح شده قانونی می باشد و تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی(مرحله بدوی) ادعای جعل ار اعلام نداشته است در مرحله تجدیدنظر نمی تواند نسبت به سند ارائه شده مرحله بدوی ادعای جعل نماید و این امر خلاف قانون است.

ثالثا: نظریه کارشناسی در مرحله بدوی به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و قانونا ظرف 7 روز می توانست به آن اعتراض نماید اما اعتراضی را اعلام نداشته اند حال قانونا اکنون نمی توانند خارج از موعد به محتوای نظریه کارشناسی به بهانه جعلی بودن مستند نظریه اعتراض نمایند.

رابعا: تمام لوایح پیوست دادخواست تجدیدنظر که تجدیدنظرخواه به آنها استناد نموده است  فاقد شماره ثبت در پرونده بوده و لایحه فاقد شماره ثبت و ضبط نشده در پرونده نمی تواند مبنای استناد قرار بگیرد.

لذا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر جعلیت قرارداد ادعایی، ایذاعی و خارج از مهلت بوده که  رسیدگی به ان در مرحله تجدیدنظر قانونا ممنوع می باشد.

حالیه نظر به مطالب معروضه و با توجه به اینکه دادنامه به درستی و مطابق با مقررات قانونی صادر شده و خسارات مورد حکم(چه خسارات دادرسی و جه خسارت ناشی از اقاله قرارداد به جهت توقیف ملک)  به جهت طرح دعوای واهی تجدیدنظرخواه و از باب تسبیب به درستی صادر شده است و تجدیدنظرخواه حتی یک دلیل قانونی هم مبنی بر نقض ان ارائه ننموده لذا تقاضای رد تجدیدنظر و تایید و استواری دادنامه بدوی را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالیان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

با تشکر  

برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در حیطه نمونه لایحه تجدید نظر و لوایح دیگر  – به سایت وکیل تهران مراجعه کنید و یا با شماره تماس 09124199311 تماس حاصل فرمائید.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد درخواست اعسار و تقسیط محکوم به 

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احترما: در خصوص دادنامه شماره 990997022704…. مورخه99/6/18صادره از شعبه …مجتمع قضایی شهید … تهران که در مورخه99/6/19 به موکل ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی ضمن اعتراض به رای دفاعیات به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:

حسب دلایل مشروحه ذیل،رای صادره خلاف مقررات صریح قانونی و فاقد دلیل بوده، تقاضای نقض آن را دارم.

شرح ایرادات دادنامه:

 

1- مخالف بودن رای با …

2- عدم اعتبار …

بدوا شرح مختصری از ماوقع را جهت تویز دهن آن مقام محترم قضایی شرح می دهم : 

محکوم به موضوع دادنامه بابت چک هایی صادر شده است که موکل بابت خرید نخ به صورت امانی در اختیار تجدیدخوانده محترم قرار داده اند؛ اما متاسفانه به دلیل کارشکنیهای  ایشان وعدم تحویل نخ ها ظرف موعد مقرر قراردادی، موکل موفق به اثبات امانی بودن چک ها نگردیده و در نهایت محکوم به پرداخت وجه چک ها شده اند. با اینکه در قرارداد صراحتا اشاره شده که چک های موضوع حکم امانی هستند اما در مرحله بدوی به دلیل عجز موکل از اثبات امانی بودن چک ها، متاسفانه رای علیه ایشان صادر و رای اصداری در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و منتهی به صدور اجراییه شده است.

شرح دفاعیات:

2- از جمله به اصطلاح دلایل رد اعسار در دادنامه رد اعسار استناد شده است که وکیل خواهان از شغل ایشان و میزان در آمد وی اطلاعی ندارد!!!

اولا: اعسار ….

و وکیل بر عدم تمکن مدعی اعسار شهادت نمی دهد که اظهارات وی به عنوان دلیل، مستند رد ادعا قرار گیرد.

 ثانیا: گویا قاضی محترم بدوی اصلا به دفاعیات یا توجه نداشته و صورتجلسه دفاعیات را مطالعه ننموده اند یا آن را نادیده گرفته اند و معنی مورد نظر خویش را به آن وارد نموده اند. زیرا وکیل در پاسخ به سوال قاضی محترم مبنی بر اینکه شغل مدعی اعسار چیست؟ و چقدر درآمد ماهانه دارند؟؛ در صورتجلسه دفاعیات مورخه 99/6/18 در صفحه دوم به این شرح پاسخ داده شده است که عین اظهارت نقل قول می گردد:

” در تولیدی  برای شخصی به عنوان کارگر ایشان کار می کنند در آمد فعلی ایشان به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی 3 میلیون تومان است چندین ماه قبل10 میلیون تومان در آمد داشتند ولی به دلیل رکود بازار فعلا 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند”

خواهشمند است قضات محترم تجدیدنظر حتما برگ صورتجلسه دفاعیات و پاسخ وکیل را ملاحظه فرمایند.

2-  موکل هیچگونه مال منقول یا غیر منقولی به جز چند چرخ خیاطی و چرخ گلدوزی که اسباب کارشان می باشد ندارند و تنها منبع درامد و دارایی ایشان همان ماهی 3میلیون تومان درآمدی است که با کارکردن در یک تولیدی بافندگی داشته و بیمه کارگری نیز برای ایشان رد شده و آن درامد را صادقانه اعلام نموده اند. تجدیدنظرخوانده مدعی شده اند که موکل ملکی شراکتی در شهر ری دارد؛ در این خصوص حسب پاسخ استعلام پیوست که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور در سال 98 به شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده، اثبات و احراز گردیده که موکل هیچگونه مالکیتی نسبت به این ملک ادعایی ندارند.(پیوست شماره یک)

اگر پلاک ثبتی به نام موکل وجود دارد چرا آن را توقیف ننموده اند؟

لذا رای صادره خلاف صریح استعلامات و مدارک و مستندات پرونده صادر گردیده است.

3- قاضی محترم  در رای مرقوم نموده اند :

از اظهارات شهود عدم تمکن مالی احراز نمی شود!!!

کدامین اظهارات شهود  دلالت برتمکن مالی موکل می نماید؟ قاضی محترم که چندین سوال مختلف از شهود پرسیده و آنها واقعیت را اعلام داشته و همگی دلالت بر ناتوانی مالی ایشان دارد!!

از سوی دیگر اظهار داشته اند داشتن محکومیتهای مالی متعدد و متواری بودن موکل اماره بر تمکن مالی است!!!!

اتفاقا اگر ….

موکل اگر توانایی داشتند که بدهی هایش را پرداخت نمایدکه هر روز به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گرفت

از طرفی بدهی های موکل به همین شخص و دوست ایشان می باشد که با هم هم دست هستند و با کارشکنی در عدم تحویل نخ ها موجب شدند که موکل شغل خویش را از دست بدهم. موکل به هیچ وجه متواری نبوده و چون نتوانسته بدهی خویش را پرداخت نماید حکم جلبشان  دست تجدیدنظرخوانده است و چون تقاضای اعسار از پرداخت یکجای محکوم به نموده اند با معرفی وکیل در دادگاه حضور نیافته اند.

3- علاوه بر ادله موجود در پرونده از جمله …و.. حسب دادنامه شماره12……980 مورخه 98/9/4 صادره از شعبه … دادگاه بهشتی حکم اعساری به نفع موکل علیه همین تجدیدنظرخوانده، صادر و به تمام ادله و ادعاها و دفاعیاتی که ایشان در این دعوا استناد نموده، قبلا رسیدگی و چون نادرستی ادعاهای ایشان برای دادگاه محرز گردیده، در نهایت حکم اعسار و تقسیط ، صادر می گردد.

 

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی- آمنه آقاعلی وکیل تهران

دادنامه مورد اشاره به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

بنابراین اعسار و عدم تمکن مالی موکل قبلا احراز و اثبات شده است و وضعیت اعسار امری ….

4- تجدیدنظرخوانده مدعی هستند که موکل بافنده و تولید کننده پولیورمی باشد، در پاسخ باید عرض نمایم  تنها جواز به نام موکل بوده است. نامه عدم فعالیت که از صنف تولیدکنندگان پوشاک دریافت شده است به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

5- متاسفانه قاضی محترم از ….

نظر به مطالب معروضه و توجها به …..

از شما قضات محترم تجدیدنظر ،تقاضای نقض رای و … و تقسیط محکوم به، به مبلغی منصفانه که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد با توسل به ….و سایر قوانین مربوطه را دارم.

پیشاپیش از بذل عنایت و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

 

                                                                                   با تشکر

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل لایحه تخصصی می توانید به سایت وکیل تهران  مراجعه و با شمارذه های ثبت شده تماس حاصل فرمایید.

 

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

لایحه تجدیدنظرخواهی تصرف عدوانی

هیات محترم قضات دادگاه تجديد نظراستان تهران

با سلام واحترام؛

اينجانبان تجدیدنظرخواندگان پرونده کلاسه …در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان به استحضارمی رساند حسب دلایل مشروحه ذیل تجدیدنظرخواهی ایشان کاملا واهی بوده ورای صادره منطبق با موازین قانونی و اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه  صادره گردیده است لذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ضمن صدوررای اصلاحی درمورد محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد مطالبه به شرح دادخواست و قید خواسته رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته دادنامه را داریم :

شرح ماوقع:

تجدیدنظرخواهان مدتی است که به صورت غیرقانونی و بدون رضایت دیگر مالکین اقدام به نصب دو نورگیر در پاسیو شرقی و غربی ساختمان که جزء مشاعات است نموده اند و از این قسمت مشاع به عنوان آشپزخانه و انباری استفاده اختصاصی می نمایند که این امر نقض صریح مقرات قانون تملک آپارتمانها و مصداق بارز تصرف عدوانی و تضییع آشکار حقوق دیگران می باشد .

این تصرف غیرقانونی بارها مورد اعتراض تمام مالکین آپارتمان قرارگرفته که با فحاشی آقای … که ساکن آپارتمان هستند مواجه شده و این شکایت با وساطت مامور کلانتری مختومه می گردد.

جهت اثبات و بررسی نحوه تصرف عدوانی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بعد از مشاهده حضوری محل و بررسی فنی آن صادر شده، به عنوان دلیل قانونی ارایه گردیده است .

شرح دفاعیات:

1- وکیل محترم تجدیدنظرخواهان در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشتند که قبول دارند که موکلین ایشان این قسمتها را مسقف نموده و از آن استفاده می نمایند اما ادعا داشتند که چون امکان استفاده دیگرمالکین از این قسمت مشاع وجود ندارد وراه عبور آن در قسمت اختصاصی آنها قرار دارد پس موکلینشان حق استفاده از آن را دارند در حالیکه این ادعا کاملا مخالف تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است که صریحا اشعار می دارد که:

“قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده و یا از آن قسمتها عبور نماید”

لذا عدم امکان استفاده ازبرخی از قسمتهای مشاع توسط تمام یا تعدادی از مالکین، آن را از حالت اشاعه خارج ننموده و مجوز استفاده اختصاصی کسانی که به آن دسترسی دارند نیست زیرا طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها استفاده خاص از مشاعات نیازمند اجازه اکثریت مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک هستند و در مانحن فیه نه تنها چنین مجوزی وجود ندارد بلکه عدم رضایت مالکین بارها اعلام شده است.

2- وکیل تجدیدنظرخواهان ایراد غیرموجهی را به نظریه کارشناسی پرونده وارد نموده و اعلام داشتند که کارشناس باید بررسی نماید که آیا استفاده موکلینش ازمشاعات مانعی را برای استفاده سایرین به وجود آورده است و آیا اساسا امکان استفاده بقیه از این قسمتها وجود دارد یا نه ؟ در حالیکه کاملا محرز است که موضوع این تقاضا فاقد جنبه فنی بوده که نیازمند ارجاع به کارشناس باشد و اثبات یا عدم اثبات ان هیچ تاثیری در موضوع دعوا ندارد زیرا درموضوع دعوا تنها مساله ای که جنبه فنی داشته و قاضی را مکلف به ارجاع امر به کارشناس می نماید بررسی این مساله است که آیا ادعای مسقف نمودن واقعی بوده و آیا این سقف از ابتدای بنای ساختمان وجود داشته یا بعدا به آن اضافه شده است ونحوه نصب آن به چه صورت می باشد؟ که نظریه کارشناسی مستند پرونده تمام این موارد را به درستی برررسی نموده و یک نظریه تام بوده وهیچ ایرادی به آن وارد نمی باشد.

لایحه تجدیدنظرخواهی - وکیل تهران
لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تهران-آمنه آقاعلی

لذا قاضی محترم بدوی به درستی به این امر را احراز نموده و تقاضای ارجاع به کارشناس را نپذیرفتند.

مضافااینکه همانطورکه در بند قبل توضیح داده شد حتی به فرض اثبات این ادعاها ،بازهم این امرنمی تواند مجوز استفاده غیر قانونی از مشاعات گردد واثبات این امورهیچ تاثیری در کاهش بار تخلف تجدیدنظرخواهان ندارد.

3- مشکلات امنیتی و بهداشتی و مشکلات دیگری که با مسقف نمودن غیراصولی قسمتهای مشاع صورت گرفته به صورت مشروح به ضمیمه عکسهای تهیه شده از محل تعبیه سقف قبلا ارایه شده و در پرونده موجود می باشد که تقاضای مطالعه آنها را از شما قضات محترم دارم.

4- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی (بدوی)صدور حکم به 1- رفع تصرف عدوانی 2- قلع و قمع مستحدثات و3- مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد که در دادنامه صادره در قسمت خواسته ها مطالبه خسارات قید شده اما حکم به رفع تصرف عدوانی از قلم افتاده و قاضی محترم بدوی در رای صادره محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات قانونی را نیز از قلم انداخته اند لذا حسب اختیار مقرر در ماده 309 ق.ا.د.م تقاضای صدور رای تصحیحی برای دو مورد مذکور را داریم.

علیهذا نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه تصرف عدوانی تجدیدنظرخواهان هم به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هم تایید وکیل ایشان در جلسه دادرسی ،محرز بوده و نامبردگان حتی یک دلیل قانونی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید ،ارایه ننموده اند و عدم ضرورت ارجاع به کارشناسی مجدد کاملا واضح می باشد لذا دادنامه صادره در قسمت الزام خواندگان بدوی به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات کاملا مطابق با قانون و دلایل پرونده بوده ،جهت احقاق حقوق خویش، رد ادعای تجدیدنظرخواهی ضمن صدور رای اصلاحی در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه از جمله هزینه دارسی و حق الوکاله وکیل و.. و قید رفع تصرف عدوانی در قسمت ستون خواسته های دادنامه را استدعا دارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت وکیل تهران مراجعه کنید

با سپاس فراوان