شرایط ندادن مهریه

شرایط ندادن مهریه : در چه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد؟

شرایط ندادن مهریه :

گاها پیش می آید که مردی مهریه همسرش را به نحوی مثل خرید ملک یا ماشین به نام زوجه پرداخت کرده است اما رسیدی مبنی بر پرداخت و تبدیل نوع مهریه به مال دیگر از همسرش دریافت ننموده است. با اینکه در این خصوص بهترین روش دریافت اقرار نامه رسمی از زوجه مبنی بر رضایت به تبدیل مهریه و اقرار به دریافت آن می باشد، اما در صورت عدم اقدام در این خصوص، باز هم امکان اثبات این ادعا در دادگاه وجود دارد.

مرتبط بخوانید: قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

شرایط ندادن مهریه نمونه لایحه دفاعیه

دراین مقاله شرایط ندادن مهریه، نمونه لایحه دفاعیه و نمونه حکم مبنی بر پرداخت مهریه جهت مطالعه ارائه می گردد :

ریاست محترم شعبه ..  خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر

با سلام

احتراما؛ به وکالت از آقای …خوانده پرونده مهریه به کلاسه …پیرو دفاعیات قبلی مبنی بر پرداخت مهریه با خرید سه دانگ یک واحد آپارتمان برای زوجه و پرداخت ثمن سه دانگ سهم ایشان از آپارتمان مشاع، در ادامه لایحه، متن دادنامه صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که در آن پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه را موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه دانسته، به عنوان رویه قضایی در موضوع پرونده حاضر به حضورتان تقدیم می نمایم :

در دادنامه حاضر، دادگاه به موجب واخواهی زوج، که به صورت غیابی محکوم به پرداخت سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه زوجه شده است، رای بر بی حقی واخوانده صادر نموده است.

زوج در واخواهی و در مقام دفاع و اثبات ابراء ذمه خویش از دینی که بابت مهریه به زوجه داشته است و بابت آن بدوا به صورت غیابی محکوم شده است، به پرداخت وجه چک هایی که بابت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه داده است متوسل شده است و مستند به این چک ها مدعی پرداخت وجه ثمن آپارتمان به جای مهریه همسر خویش گردیده است.

شرایط ندادن مهریه
شرایط ندادن مهریه

شاید در بدو امر این نوع معاملات هبه زوج به زوجه تعبیر و تفسیر شود لیکن همان طور که در دادنامۀ حاضر، شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران استدلال نموده است، قانون اصل را بر عدم تبرع پرداخت کننده قرار داده است و اگر ادعایی دال بر وقوع عقدی از جمله هبه وجود داشته باشد، مدعی وقوع عقد و یا تادیه مجانی باید ادعای خود را اثبات نماید .

از سوی دیگر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران ادعای زوجه مبنی بر پرداخت وجه چک های صادر شده از ناحیه زوج را نپذیرفته و اصل را بر تادیه وجه چک به عنوان سند پرداخت از سوی صاحب حساب دانسته و زوجه را در مقام مدعی، ملزم به ارائه دلیل بر اثبات ادعای خود مبنی بر استرداد وجه چک ها به زوج دانسته است.

                                                              دادنامه

پرونده کلاسه … شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره …

واخواه آقای … با وکالت خانم الف به نشانی …

واخوانده خانم … با وکالت «پ» به نشانی …

واخواه دادخواستی به خواسته فوق، به طرفیت واخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

مرتبط بخوانید: طلاق توافقی

شرایط ندادن مهریه : نمونه رای دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی آقای …. فرزند …. با وکالت خانم الف به طرفیت …. با وکالت «پ» به خواسته واخواهی از دادنامه شماره …۹۳ این دادگاه، که زوج به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی محکوم شده است؛ بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه وکیل واخواه بیان می دارد آدرس پدری موکل وی توسط زوجه عمدا اعلام تا زوج بی اطلاع از روند دادرسی باشد و در ماهیت دعوی نیز زوج دین خود (مهریه) را از طریق صدور چک بابت ثمن معامله آپارتمان خریداری شده توسط زوجه پرداخته و در سند پرداخت و چک ، گرچه به اینکه بابت مهریه است  اشاره نشده لیکن زوج با پرداخت ثمن اپارتمان به وسیله چک درصدد ایفای دین ناشی از مهریه بوده است. زوج می افزاید توسط زوجه از منزل اخراج و در حال حاضر سرپناهی ندارد. واخوانده می گوید در آن زمان بحث مهریه نبوده و ملک را با هشتاد میلیون خریداری کردم صدور چک توسط زوج را قبول دارم اما خودم وجه چک ها را پرداخته ام. وکیل واخوانده در دفاع اعلام می دارد که زوجه باید مستندات خود دال بر پرداخت وجه چک را به دادگاه ارائه نماید. دادگاه نظر به اینکه در صورت اختلاف در اینکه دادن وجه یا مال به دیگری با حصر عقلی یا تبرعا بابت هبه و صلح قلمداد شده یا در مقام ایفای دین و تعهد بوده و یا نهایتا قرض و عاریه و امثال آن می باشد، به صراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی که پرداخت را نشانه وجود دین و اماره ایفای تعهد با قصد عدم تبرع میداند ضمن آنکه هبه و صلح برای توجیه عدم استرداد امری وجودی بوده که بایستی از سوی زوجه به اثبات می رسید. لذا فرض اول مردود بوده و از طرفی با نبود قصد استراد مبتنی بر قرض از سوی زوج (فرض سوم) در نهایت فرض دوم در راستای پرداخت دین ناشی از مهریه متعین می گردد. خصوصا اینکه زوجه به اقرار خودش اکنون دارای آپارتمان هفتصد میلیونی ناشی از این معامله بوده، در حالیکه زوج به ادعای خودش بدون هیچ ملکی در خیابان در اتومبیل بیتوته کرده و به نظر می رسد با این نگاه حقوقی به رابطه زوجین واخوانده چیزی از دست نداده بلکه بلاجهت دارا هم شده است. دادن چک که وسیله پرداخت و اماره تعلق وجوه به صاحب حساب بوده و از طرفی بیکاری زوجه و عدم اشتغال وی و رابطه صمیمی خانوادگی، بیانگر اصل اولیه تعلق وجوه به دارنده حساب دارد. با توجه به مراتب مذکور و اظهارات گواهان که در حد اماره قضایی برای دادگاه بوده و نظر به استعلام …۹۳ از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات که میانگین قیمت سکه را در سال وقوع معامله (۱۳۷۴) مبلغ چهارصد هزار ریال اعلام داشته و با احتساب سیصد سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع مهریه (دین زوج) این پرداخت به شرح استدلال فوق در حکم ایفاء دین می باشد. از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته به استناد مواد ۳۰۸و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با گسستن رای غیابی …۹۳ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

…. رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران

با عنایت به مطالب مذکور و شرح دفاعیات به موجب لایحه سابق، از جنابعالی تقاضا می گردد با تکیه بر وجدان و معلومات عدیده قضایی خویش و مداقه در اظهارات،(همانگونه که قطعا همواره به همین منوال بوده است) مانع از محکومیت ناحق موکل، به پرداخت مهریه ای گردید که قبلا آن را با پس انداز سالها حقوق کارمندی تادیه نموده و در حال حاضر تنها اقساط وام آن برای ایشان باقی مانده با سه دانگ خانه ای که زوجه حتی به آن هم رحم نکرده و درصدد فروش آن و خلع ید موکل و فرزند مشترک از تنها سرپناه شان برآمده مضافا اینکه موکل را بابت اجرت المثل ایام تصرف سهم همین خانه و اجرت المثل ایام زوجیت محکوم و مقروض نموده اند.

لذا تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را دارم.

شرایط ندادن مهریه
شرایط ندادن مهریه

 در صورتیکه نیاز به مشورت با وکیل متخصص در امور مهریه دارید با ما تماس بگیرید.

آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)

 

قانون جدید مهریه : دانستنی های حقوقی مهم!

قانون جدید مهریه :

روش های مطالبه مهریه طبق قانون جدید مهریه یکی از سوالات پر تکراری است که همواره از ما وکلای دادگستری پرسیده می شود. به دلیل تغییرات اخیر در قوانین و رویه قضایی مطالبه مهریه ، این روزها خانم ها به دنبال آسان‌ترین و سریعترین روش مطالبه هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه مهریه خویش را دریافت نمایند. در این مقاله تلاش نموده ایم تا اطلاعات حقوقی مفیدی را در مورد انواع روش‌های قانونی مطالبه مهریه به شما ارائه نماییم.

خواندن این مقاله مفید را از دست ندهید.

قانون جدید مهریه : مهریه چه زمانی به زن تعلق می گیرد؟

به محض وقوع عقد و ثبت آن، زن مالک کل مهریه می شود که نصف آن در همان ابتدا و از زمان ثبت عقد و نیم دیگر بعد از برقراری رابطه جنسی یا تمتع مرد، در ملکیت زن مستقر می شود. مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، در مهریه عندالمطالبه به محض تقاضا و مطالبه زن برای حق خویش، زوج مکلف به پرداخت آن است اما وصول مهریه عندالاستطاعه منوط به اثبات استطاعت و تمکن مالی مرد توسط زن است.یعنی بعد از اینکه ثابت شد مرد توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه می گردد.

قانون جدید مهریه
قانون جدید مهریه

انواع مهریه:

 • وجه نقد: 

اگر کابین یا مهریه یا صداق وجه رایج باشد باید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد تا یکسال قبل از مطالبه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

فرمول محاسبه مهریه وجه نقد عبارت است از :

متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.

 • سکه

در صورتیکه مهریه به صورت سکه تعیین شده باشد مرد مکلف است عین سکه ها را تهیه یا قیمت روز سکه را ( به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی) پرداخت نماید.

 • ملک:

اگر ملک خاصی به عنوان مهریه تعیین شود از تاریخ وقوع و ثبت عقد، متعلق به زوجه بوده و با مطالبه وی، ملک باید تحویل زن گردد و منافع ملک از دوران ثبت عقد تا زمان تحویل متعلق به زوجه است.

 • اموال دیگر

هر چیزی که در عرف دارای ارزش مالی بوده و یا در روابط طرفین ارزشمند بوده و قانونا هم قابل تملک باشد مثل عکس خانوادگی یا گل و … را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

راه های وصول صداق :
 • از طریق دادگاه ( محاکم خانواده یا شوراهای حل اختلاف)

با تقدیم دادخواست توسط زوجه یا وکیل وی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و پرداخت هزینه دادرسی (دعوی از جمله دعاوی مالی است) و یا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه ثبت و به دادگاه خانواده ارجاع می شود. با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی تشکیل و در صورت وجود شرایط قانونی لازم، حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر می گردد. پس از قطعی شدن حکم و عدم پرداخت، توسط اجرای احکام دادگستری با معرفی مال توسط محکوم له(زوجه) اموال محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد یا تحت شرایط خاصی که در ادامه به آن اشاره می کنیم، با صدور حکم جلب مرد، زوجه می تواند با جلب مرد مهریه خویش را وصول نماید.

مرتبط بخوانید: طلاق توافقی

نکته :

اموال معرفی شده جهت توقیف و وصول مهریه، نباید از مستثنیات دین مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار

بر اساس قانون جدید زندان برای مهریه؛ حکم جلب مرد فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی صادر می شود زیرا مرد متمکن یا غیر متمکن مکلف به پرداخت 110 عدد می باشد. اما برای صداق بیش از ۱۱۰ سکه حکم جلب صادر نمی شود و زوجه مکلف است اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید تا دادگاه نسبت به توقیف و تامین مهریه از اموال اقدام نماید. مگر زن ملائت مرد و تمکن مالی وی را ثابت نماید تا حکم جلب صادر گردد.

بنابراین این تصور که بین مردم شایع شده است که مهریه را نمی توان بیشتر از 110 عدد سکه تعیین کرد اشتباه و برداشت نادرست از بخشنامه قوه قضاییه می باشد.

قانون جدید مهریه
قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه : مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت:

از آنجاییکه سند ازدواج یک سند رسمی است می توان از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی ازدواج اقدام به وصول مهریه کرد.

برابر بند “ج” ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت نموده است.

اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو حالت به نتیجه می رسد: اول اینکه  هدف ممنوع الخروج کردن زوج باشد. دوم در صورتی که شوهر اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد که بتوان مهریه را از آن وصول نمود.

نکته:

صدور حکم جلب توسط اجرای ثبت به هیچ وجه ممکن نیست.

قانون جدید مهریه : نحوه مطالبه از طریق اجرای ثبت:

 • درخواست ذی نفع از سردفتر ازدواج ثبت کننده نکاح

با تقاضای کتبی ذی نفع (زوجه ، وکیل یا نماینده قانونی) سردفتری که سند ازدواج را ثبت و صادر نموده است اجرائیه صادر می نماید. این درخواست الزاما باید “کتبی” و در فرم مخصوص تنطیم و تنها همان دفتر ازدواجی که سند را ثبت نموده، می تواند اجراییه را صادر کند نه دفاتر ازدوج دیگر.

 • صدور اجرائیه و ارسال آن به زوج و اداره ثبت.

سردفتر مکلف است رونوشت سند را در برگ های اجراییه مخصوص در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) در محل مخصوص آن نوشته، برگ های اجراییه را امضا کرده و مهر بزند و نسخه ای از آن را به نشانی زوج که درعقدنامه قید شده است با پست سفارشی ارسال یا آن را به متقاضی تحویل دهد که با پست برای وی ارسال نماید.

مرتبط بخوانید: وکالت در طلاق چیست؟!

رسید پستی به همراه مدارک دیگر توسط سردفتر یا زوجه به اجراییات ثبت ارسال می شود.

 • ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا

پس از وصول اجرائیه، واحد اجراییات اسناد رسمی، آن را در دفتر مخصوص ثبت و نسخه ای از آن جهت ابلاغ به زوج، به مامورابلاغ تحویل داده می شود.

از تاریخ ابلاغ اجرائیه، شوهر باید ظرف مدت 10روز مهریه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود فراهم و یا مالی معرفی کند که اجرای سند مقدور باشد.

 • معرفی و بازداشت اموال زوج

پس از ابلاغ اجراییه و گذشت موعد مقررقانونی 10 روز، اگر مهریه پرداخت نشود، اجراییات ثبت معادل طلب زوجه از اموال معرفی شده ای که به نام محکوم علیه باشد بازداشت می کند. در صورت عدم پرداخت ، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می شود.

قانون جدید مهریه : موارد معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی

در صورتیکه زوجه در هر مرحله از عملیات اجرایی منصرف شود و درخواست اجرای خود را پس بگیرد، به دلالت ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است.

مزایای مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت

 • روند وصول از اجرای ثبت، بسیار سریعتر از دادگاه است زیرا وقت های تعیین شده جهت معرفی و توقیف اموال کوتاه تر از دادگاه است.اما مطالبه از طریق محاکم دادگستری نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر همچون ابلاغ و غیره است که مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) طولانی است.
 • هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمترمی باشد .در دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی هزینه اجرایی نیز باید پرداخت شود. در صورتی که از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق پرداخت می گردد.
 • از طریق اجرای ثبت در زمانی کوتاه می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .
 • اجرائیه صادره از اجرای ثبت، مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی در این خصوص پیش بینی نشده است. ولی به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام نسبت به اجرائیه دادگاه، مرور زمان پنج ساله جاری می گردد.

مطالبه مهر بعد از فوت زوج:

مهریه دین و بدهی بر ذمه مرد است در صورتیکه زوج قبل ازپرداخت آن فوت كند، مهریه از دیون ممتازه محسوب مى‏ شود و باید بلافاصله از ما ترک متوفی، زودتر از بقیه بدهی ها پرداخت‏ شود. در خصوص مهریه ای که وجه نقد است ملاك محاسبه تاریخ فوت شوهر خواهد بود.

آمنه آقاعلی( وکیل پایه یک دادگستری)

09124199311

قانون جدید مالیات بر ارث

قانون جدید مالیات بر ارث : نکات بسیار مهم!

قانون جدید مالیات بر ارث

قانون جدید مالیات بر ارث در فروردین ماه 1395 تصویب و در نحوه تعیین مالیات برای اموال به جا مانده از متوفی تغیییرات عمده و مثبتی به وجود آورده است. بنابراین در این مقاله نحوه تعیین مالیات ، درصد مالیات بر ارث اموال و دارایی های مختلف باقی مانده از متوفی (ماترک) به تفکیک بررسی می گردد.

آنچه در این مقاله می خوانید:

 • بررسی معیارهای تعیین نرخ مالیات بر ارث در قانون جدید .
 • تعیین وراث طبقات اول تا سوم.
 • ارزش معاملاتی املاک چیست؟
 • میزان مالیات بر ارث ملک تجاری چقدر است؟
 • درصد مالیات اجناس و اموال مغازه متوفی چقدر است؟
 • مالیات بر ارث خانه و آپارتمان مسکونی چه میزان است؟
 • مالیات بر ارث املاک اداری یا واحدهای صنعتی چند درصد است؟
 • آیا به سپرده های بانکی نیز مالیات تعلق می گیرد؟
 • نرخ مالیات بر ارث خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری چقدر است؟

معیار تعیین نرخ مالیات بر ارث در قانون جدید چیست؟

قانون جدید مالیات بر ارث میزان مالیات را نسبت به قانون سابق تعدیل نموده و نرخ منصفانه تری را معین نموده است. معیار تعیین درصد مالیات بر ارث در این قانون، درجه نسبت وراث با متوفی و نوع اموال باقی مانده است. به طوری که وراث طبقه اول مالیات کمتری نسبت به طبقه دوم و سوم پرداخت نموده و وراث طبقه سوم بیشترین مالیات را باید بپردازند.

مرتبط بخوانید : اعسار چیست؟ شرایط قبول آن و نکات مهم که باید بدانید!

وراث طبقات اول تا سوم چه کسانی هستند؟

به موجب ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم طبقات وراث عبارت است از:

 • طبقه اول : پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و فرزندان آنها.
 • طبقه دوم : اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها.
 • طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرززندان آنها .
قانون جدید مالیات بر ارث
قانون جدید مالیات بر ارث

تعریف ارزش معاملاتی مالیاتی:

به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک ( که باید برای آنها مالیات تعیین شود)، کمیسیونی 5 نفره متشکل از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور، وزارت راه، شهرسازی یا جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر تشکیل و ملک ارزش گذاری می گردد.

میزان مالیات بر ارث مغازه یا همان ملک تجاری چقدر است؟

مالیات بر ارث ملک تجاری صرفنظر از اینکه موضوع تجارت و شغل چیست به شرح زیر محاسبه می گردد:

در صورتی که تاریخ فوت تا پایان سال ۱۳۹۴ باشد مالیات آن (۳۵ درصد) می باشد و در مورد املاک تجاری که تاریخ فوت مالک از ابتدای سال ۱۳۹۵ باشد، مالیات آن برای وراث طبقه اول (3 درصد) طبقه دوم (6 درصد) و طبقه سوم (12درصد) است که بر مبنای قیمت براورد شده توسط کارشناس اداره مالیات به قیمت معامله ای ملک تعیین می شود.

نکته:

کلیه مغازه ها اعم از اینکه دارای سرقفلی بوده و یا فاقد آن باشد جزو املاک تجاری محسوب می گردند.

آیا به اجناس و اموال مغازه نیز مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟

بله. تمامی اجناس و اموال داخل مغازه توسط کارشناس ارزیابی و مالیات بر ارث این اموال برای وراث طبقه اول(10 درصد)، وراث طبقه دوم (20 درصد) و طبقه سوم (40درصد) می باشد. این مالیات جدای از مالیات مغازه محاسبه و دریافت می شود.

مالیات بر ارث خانه و آپارتمان مسکونی چه میزان است؟

میزان مالیات این دسته از املاک برای وراث طبقه اول ( 5/7 درصد)، وراث طبقه دوم( 15 درصد) و طبقه سوم (30 درصد) ارزش معاملاتی روز است که توسط کارشناس اداره مالیات تعیین می گردد.

مالیات بر ارث املاک اداری یا واحدهای صنعتی چند درصد است؟

نسبت به طبقه اول (3 درصد ارزش معاملاتی) ، طبقه دوم (6 درصد ارزش معاملاتی) و طبقه سوم (12درصد ارزش معاملاتی) است.

مالیات بر ارث زمینهای کشاورزی، باغات و زمینهای فاقد کشت (بایر) چگونه محاسبه می گردد؟

وراث طبقه اول ( 5/7 درصد)، وراث طبقه دوم( 15 درصد) و طبقه سوم (30 درصد) بر مبنای ارزش معاملاتی روز.

مرتبط بخوانید : کلاهبرداری و انتقال مال غیر : نکات مهمی که باید بدانید!

آیا به سپرده های بانکی نیز مالیات تعلق می گیرد؟

بله. بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از سپرده های بانکی شخص متوفی ۳ درصد مالیات ارث کسر و سپس سپرده به وراث مسترد می شود.

برخلاف قانون سابق که اگر فوت قبل از سال 95 باشد 80 درصد سپرده ها از مالیات معاف و تنها به 20 درصد آن مالیات تعلق می گرفت، قانون جدید این معافیت را حذف نموده و تمام سپرده مشمول مالیات می گردد.

مثلا اگر شخصی دو میلیارد تومان سپرده نقدی داشته باشد، 6۰ میلیون تومان به عنوان مالیات ارث از مبلغ سپرده ها کسر می گردد.

نرخ مالیات بر ارث خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری چقدر است؟

برای طبقه اول وراث (2 درصد) ، طبقه دوم (4 درصد) و طبقه سوم (8 درصد) می باشد.

در صورتی که نیازمند وکیل یا مشاوره مالیاتی در زمینه مالیات بر ارث و سایر مالیاتها هستید با ما تماس حاصل فرمایید تا تیم مالیاتی ما با همکاری بازنشستگان متبحر و با سابقه اداره مالیات راه گشای مشکلات شما عزیزان باشند.