نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی در این مقاله نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند از زبان وکیل ملکی ارائه میگردد: خواهانها : اقایان افشین و کوروش و… خوانده: آقای رسول … با قیمومت آقای …. دادستان دادسرای امور سرپرستی وکیل: آمنه آقاعلی خواسته: 1- اثبات وقوع معامله برای ثالث …

نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی- وکیل تهران آمنه آقاعلی

نمونه رای دعوای ظنی و احتمالی

نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا پیش از این در مقاله ی” دعوای ظنی و احتمالی*هر آنچه که باید بدانید* “ و مقاله ای دیگر  به اقسام دعاوی ظنی و احتمالی پرداخته شد. حال در این مقاله یک نمونه رای در خصوص ظنی و احتمالی بودن دعوا بیان شده است.  این نمونه …