جلب ثالث در تجدیدنظرخواهی- وکیل تهران 09124199311

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می‌باشد: جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی

چکیده رای

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوا و دفاعیات طرفین دقیقاً مشخص است لذا جلب ثالث باید همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی‌ نماید

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ا.س با وکالت آقای ن.ج به طرفیت آقای ک. ر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به مطالبه مبلغ ده میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورتمجلس 91/10/22 بر دریافت وجه موضوع دعوا از جانب خواهان اقرار نموده است لکن مدعی شده که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود وجه را واریز نمود، ادعای او مورد ایراد خواهان واقع و خواهان اظهار نموده مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف می‌رسد تا ایشان اقدام نماید، ادعای خوانده مبنی ‌بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بدون دلیل است.

در این راستا دادگاه دلایل اثباتی مورد ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود، لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که مؤید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است، لذا ادعای او بلادلیل تلقی می‌گردد، نظر به اینکه طبق اصل عدم تبرع هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین کسیکه چیزی به دیگری می‌دهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند آن را استرداد کند.

نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوای خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۶۵ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ ده میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست 92/2/30) تا اجرا احتساب و از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ …

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی تقدیمی آقای ک.ر به طرفیت آقای ا.س نسبت به دادنامه شماره …مورخ 92/7/30 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد ۳۳۱ و ۲۶۵ قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدیدنظرخواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیLS

نظرات برای این پست بسته شده است.